Teaching staff – 2022

Teaching staff – 2022

EXCEL SIDDHA MEDICAL COLLEGE & RESEARCH CENTRE, KOMARAPALAYAM
TEACHING STAFF ATTENDANCE PERCENTAGE FOR THE JAN 2022 TO DECEMBER 2022
S.NoNAME OF THE STAFFJan 22Feb 22Mar 22Apr 22     May 22June 22July 22Aug 22SEP 22OCT 22NOV 22DEC 22
1Dr.R.Ramesh Kumar1001001001001001001001001001009396
2Dr.R.Kalpana1001001001001001001001001001009096
3Dr.S.Kalaimagal1001001001001001001001001001009696
4Mr.M.Suresh1001001001001001001001001009610093
5Dr.P.Saravana Pandiyan100100100100100100100100100969393
6Dr.R.Ramya100100100100100100100100100969093
7Mr.S.Karthik1001001001001001001001001009693100
8Mrs.K.P.Indumathy10010010010010010010010010096100100
9Dr.G.Manikandan100100100100100100100100100969696
10Dr.S.Meena100100100100100100100100100969693
11Dr.G.Kavitha100100100100100100100100939310093
12Dr.S.Sujatha100100100100100100100100100969696
13Dr.C.Thulasi100100100100100100100901009610096
14Mrs.M.S.Jayanthi10010010010010010010010096939393
15Ms.Bhavadharini parkavi

(DOJ-10.01.2022)

(DOR- 30.09.2022)

67100100100100100100100100
16Dr.N.Abdul azees

(DOJ-10.01.2022)

671001001001001001001001009610093
17Dr.L.Kavinilavu100100100100100100100100100939396
18Dr.P.Sumathi100100100100100100100901009610096
19Dr.R.Uma maheswari100100100100100100100100100969693
20Dr.S.Yamini Priyadharshini (DOJ-01.02.2022)_100100100100100100100100969693
21Mr.S.Saran Kumar100100100100100100100100100969696
22Dr.M.Meignamoorthy10010010010010010010010010093100100
23Dr.D.Logadevi10010010010010010010010010093100100
24Dr.K.Velmurugan (DOR- 23.02.2022)10082____
25Dr.K.Prithiviraj (DOJ -20.01.2022)3810010010010010010075100939693
26Dr.A.Velvizhi1001001001001001001001001009696100
27Dr.P.K.Ramesh1001001001001001001001001009610096
28Dr.D.S.Vaniswari1001001001001001001001001009610096
29Dr.S.Pradeepa1001001001001001001001001009610093
30Dr.P.Chilambuselvi1001001001001001001001001009610080
31Dr.S.P.Radha1001001001001001001001001009610093
32Dr.V.Chitra1001001001001001001001001009610093
33Dr.A.Rajarajeswari1001001001001001001001001009610093
34Dr.R.Suguna10010010010010010010010010010010093
35Dr.R.Geetha100100100100100100100100100939696
36Dr.K.Vithya1001001001001001001001001009610096
37Dr.K.Sathiyapriya (DOJ-10.01.2022)671001001001001001001001009696100
38Dr.D.Dyneswar10010010010010010010010010096100100
39Dr.P.Vanathi (DOJ – 05.09.2022)839183100